بیماری گال طوقه یا سرطان درخت انگور

بیماری درخت

بیماری گال طوقه یا سرطان درخت انگور

بیماری گال طوقه یا سرطان درخت انگور

عامل بیماری : باکتری Agrobacterium vitis است که فقط به انگور و گل داودی حمله می کند . باکتری سال ها در گال های قدیمی , مو های آلوده ,بقایای گیاهی آلوده در خاک زنده باقی می ماند.باکتری می تواند از طریق زخم ها وارد گیاه گردد و اغلب در بافت های آوندی بدون علائم درانگور از قبل وجود دارد.اگرچه مو ها به طور سیستماتیک آلوده می شوند , یا بدون علائم , باکتری به ندرت در نوک شاخه سبز مو ها یافت می شود.

خسارت سرمای زمستان با ایجاد زخم ها محل هایی برای ورود باکتری فراهم می کند .بعد از ورود باکتری از طریق زخم , قطعه کوچکی از DNA آن به داخل DNA گیاه منتقل می گردد. DNA بیگانه ,سلول های طبیعی گیاه در محل زخم را به سلول های تومور تبدیل می سازد.به محض ایجاد تغییر شکل , سلول های تومور خود به خود تکثیر می یابندو مواد خاصی تولید می گردد که برای باکتری می تواند به آسانی قابل استفاده باشد.در نتیجه گال بوجود می آید .
علائم : گال های گوشتی به طور نمونه در طوقه و روی 60 سانتی متری اول تنه انگور بالای خط خاک دیده می شوند.گال های بزرگ ممکن است به طور سریع بوجود آیندو دور تنه درخت جوان انگور را در یک فصل احاطه نماید.انگور های دارای گال به طور کلی شاخه های جوان ضعیفی تولید می کنندو قسمت های بالای محل دارای گال ممکن است از بین بروند.خوشه های کم و ضعیف تشکیل می گردد. گال ها بندرت روی ریشه ها دیده می شوند اما باکتری ممکن است سبب ایجاد زخم های مرده تیره رنگ روی ریشه گردد.

کنترل باغی:
1- برای کاشت از پایه و قلمه های عاری از بیماری استفاده شود.
2- انگور های آلوده را از باغ خارج کنید و ابزار های هرس را با ماده سفید کننده یا با الکل اتیل 70% ضدعفونی کنید.
3- از وارد کردن هر نوع زخم به قسمت نزدیک به پایه درخت اجتناب گردد.
4- کنترل نماتد های مضر خاکزی ممکن است به کاهش شیوع این بیماری کمک نماید.
5- جایگزینی پاجوش ممکن است از قسمت زیر محل دارای گال در گیاهان پیوند نشده پرورده شود.
6- خیس کردن قلمه های خواب در آب گرم 54درجه به مدت 30 دقیقه ممکن است به حذف بیشتر باکتری ها کمک نماید.

کنترل شیمیایی که کارایی سموم مانند ترکیباتی مسی , سایر سموم و آنتی بوتیک رضایت بخش نیست و از این رو توصیه نمی شوند. از ماده ای به نام گالکس( Gallex) برای رنگ کردن گال های بسیار جوان جهت کاهش نمو بیشتر آنها استفاده می شود.☑️

درباره نویسنده