نهال گستر نیکزاد جهت ارسال نهال های درخواستی، از طریق پست تی پاکس و همچنین باربری های قابل اطمینان، اقدام بعمل آورده و نهال را در کمال صحت و کیفیت به دست خریدار می رساند.